13–18 -vuotiaat

KirjaKamu – lukupiiri verkossa

24.10.2018-15.5.2019 verkossa

Kir­ja­Kamu – kir­jo­jen ys­tä­vien verk­ko­kurs­sil­la et­si­tään ja löy­de­tään uu­sia kir­ja­ka­mu­ja oh­jaa­jan ja kurs­si­lais­ten kir­ja­vin­keis­tä. Kir­ja­Kamu on tar­koi­tet­tu 13-16 -vuo­ti­ail­le.

En­sim­mäi­sel­lä ko­koon­tu­mi­sel­la tul­laan tu­tuik­si kas­vo­tus­ten. Lähi­ta­paa­mis­ker­ral­la kaik­ki ryh­mä­läis­ten toi­veet ja ide­at koo­taan ja huo­mi­oi­daan toi­min­nas­sa. Voim­me so­pia mitä tee­mo­ja ja gen­re­jä kurs­si­lai­set ha­lu­a­vat kul­la­kin ta­paa­mi­sel­la kä­si­tel­lä, esi­merk­kei­nä kir­jan poh­jal­ta teh­ty elo­kuva, eläin­ta­ri­na, per­he kes­ki­ös­sä, fan­ta­sia, jän­ni­tys, ko­miik­ka.

Mah­dol­li­suus on to­teut­taa oh­jaa­jan va­lit­se­maa tee­maa Ra­jat. Ra­joil­la kä­si­te­tään ih­mi­syy­teen, omaan per­soo­naan, nuo­ruu­teen ja ai­kui­suu­teen, omaan maa­il­maan ja yh­tei­söön vs. muu maa­il­ma, elä­män­ta­poi­hin ja maa­il­man­kat­so­muk­siin jne. liit­ty­viä ra­jo­ja. Ky­sei­sis­tä tee­mois­ta oh­jaa­ja vink­kaa lu­et­ta­vak­si yh­den tai use­am­man te­ok­sen.

Ke­ven­nyk­se­nä jo­kai­sel­la ker­ral­la on tee­man ra­jaa rik­ko­va teos, joka tu­lee kurs­si­lai­sil­ta it­sel­tään ja/tai Hel­met – luku­haas­teen 2018 lis­tas­ta, jos­ta kurs­si­lai­set saa­vat eh­dot­taa tai jos­ta voi­daan ar­poa luku­haas­te seu­raa­val­le ker­ral­le. Tai oh­jaa­ja an­taa kurs­si­lai­sil­le yh­den sa­nan (esim. SU­PER­HAUS­KA), joka ku­vaa jo lu­et­tua kir­jaa, jos­ta on ihan pak­ko ker­toa muil­le.

Kir­ja­Ka­mus­sa lu­e­taan kir­jo­ja ja kes­kus­tel­laan lu­e­tus­ta, pe­la­taan vaik­ka kir­ja­vink­kaus muis­ti­pe­liä verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti, jul­kais­taan kir­ja­naa­mo­ja, teh­dään pie­niä ja ha­lu­tes­sa laa­jem­pia sana­tai­de­teh­tä­viä kir­joit­ta­en, ku­vit­ta­en lu­e­tun poh­jal­ta. Kurs­si­lais­ten ide­at ovat ter­ve­tul­lei­ta!

Teh­dään Kir­ja­Ka­mus­ta oma!

Aika­tau­lu

ke 24.10. klo 17-18.30 luku­pii­rin aloi­tus­ker­ta­na ko­koon­nu­taan no­kak­kain tu­tus­tu­maan ja ko­ko­a­maan toi­vei­ta ja aja­tuk­sia
ke 14.11. klo 17-18.30 verk­ko
ke 12.12. klo 17-18.30 verk­ko
ke 16.1. klo 17-18.30 verk­ko
ke 13.2. klo 17-18.30 verk­ko
ke 13.3. klo 17-18.30 verk­ko
ke 17.4. klo 17-18.30 verk­ko
ke 15.5. klo 17-18.30 verk­ko

Ohjaaja Lasten ja nuorten sanataideohjaaja Merja Hynynen-NiskanenYhteistyössä Snellman kesäyliopisto ja Sanataidekoulu Aapeli

Ilmoittaudu KirjaKamuun Snellman kesäyliopiston sivulla: https://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/239/article-32617

IISALMI

Sanis- ja sarjisleiri: Omintakeiset Hahmot ja niiden Olinpaikat 

9-15 vuo­ti­ail­le lap­sil­le ja nuo­ril­le 18.-20.6.2018 

Ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta sar­ja­kuva­piir­tä­mi­ses­tä ei tar­vit­se olla ! Lei­ril­le mah­tuu 15 osal­lis­tu­jaa.

Sisältö

Oli­pa hah­mo­si outo otus tai ar­ki­nen eluk­ka, ta­ri­na an­sait­see tul­la ker­ro­tuk­si!

Lei­ril­lä tu­tus­tu­taan ta­ri­nan­ker­ron­nan ja piir­tä­mi­sen me­ne­tel­miin haus­ko­jen har­joi­tus­ten avul­la.
Har­joi­tuk­set joh­dat­te­le­vat  oman sar­jik­sen to­teut­ta­mi­seen.

Opettajat: Johanna Kallio ja Merja Hynynen-Niskanen

Kurssimaksu: 90€ (sisältää lounaan)

Ilmoittaudu kurssille Snellman kesäyliopiston Iisalmen toimipisteen sivulla 4.6.2018 mennessä.

Tarinax – viikonloppukurssi 13-16-vuotiaille nuorille Kuopiossa

Aika: la-su 28.-29.10. klo 10-15
Paikka: Snellman kesäyliopisto/ Nuorten tiedetoiminta, Kuopio
Sanataideohjaaja: Sari Siltavuori
Hinta: 60€

Tule viikonloppu­kurs­sil­le ko­kei­le­maan ja ko­ke­maan, kek­si­mään ja kir­joit­ta­maan omia ta­ri­noi­ta ja kek­si­mään li­sää yh­des­sä tois­ten nuor­ten kans­sa! Kurs­sil­la voit muo­vail­la omia jut­tu­ja, sa­noit­taa, piir­tää ja piirtää. Sa­na­zuu­mai­lu ja draa­ma­ko­kei­lut avaa­vat tien kir­jal­li­sel­le ku­jei­lul­le, mut­ta py­säh­dym­me myös oman kir­joit­ta­ja­ää­nen et­si­mi­sen ää­rel­le. Et tar­vit­se ai­em­paa kir­joit­ta­ja­ko­ke­mus­ta vaan olet ter­ve­tul­lut juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

Kir­joit­ta­ja­kurs­sil­la so­vel­le­taan tai­teen pe­rus­o­pe­tuk­sen eri si­säl­tö­jä

Kurkista kurssin tarkempi sisältö ja ilmoittaudu ajoissa: Tarinax!

Somekiusaamista käsittelevä työpaja nuorille syksyllä 2017!

Ilmoita koulusi mukaan Sivuhenkilönä somessa draama- ja sanataidetyöpajaan!
Taidetyöpaja käsittelee tuoreella tavalla syrjintää ja koulukiusaamista sosiaalisessa mediassa
ja on suunnattu 7-9-luokkalaisille. Somepajoissa kohdataan torstaisin syys-lokakuussa viikoilla 36-41 ja kussakin koulussa vieraillaan kerran. Yhdessä koulussa voidaan toteuttaa päivän aikana yhteensä kolme 90 min mittaista työpajaa. Sivuhenkilönä somessa -työpaja toteutuu Suomen kulttuurirahaston / Pohjois-Savon rahaston apurahalla. Sitova ennakkoilmoittautuminen käynnissä toukokuun 2017 loppuun asti. Ilmoittautumiset ja lisätietoja osoitteesta sivuhenkilona@gmail.com .
Sivuhenkilönä somessa -työpajan ohjaavat: Riikkamaria Korhonen ja Anni Marin